fbpx
Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden BeweegPost

In deze algemene voorwaarden vindt u onder andere onze huisregels, informatie over onze betalingsvoorwaarden, een verwijzing naar het privacy statement en de manier waarop wij als fysiotherapiepraktijk met een eventuele klacht omgaan. Indien u opmerkingen of ideeën hebt ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk (info@beweegpost.nl) aan ons doorgeven.

Onze huisregels

 • Patiënten dienen zich bij aanmelding te kunnen identificeren middels een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is ook toegestaan;
 • In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);
 • Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing;
 • Een ieder dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; BeweegPost behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk te ontzeggen;
 • BeweegPost aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers in de praktijk of daarbuiten;
 • Gelieve uw vervoersmiddel te parkeren in de daarvoor bestemde fietsenrekken of parkeerplaatsen en wel zodanig dat anderen daar geen overlast van ondervinden en de toe- en doorgang voor hulpdiensten is gegarandeerd;
 • Gelieve de leeswaren, die u in de wachtkamer kunt lezen, terug te leggen op de daarvoor bestemde plaats als u de wachtruimte verlaat;
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de therapeut of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen;
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw;
 • U meldt storingen en defecten direct te bij de therapeut.
 • Gelieve het gebouw met schoon schoeisel te betreden.

Onze betalingscondities en voorwaarden

 • Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie, declareren wij uw behandelingen rechtstreeks bij jouw Zorgverzekeraar. BeweegPost heeft met bijna alle Zorgverzekeraars een overeenkomst, kijk hier welke;
 • Het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent is afhankelijk van het (aanvullende) pakket wat u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u om hier zorgvuldig naar te kijken. Kijk ook op de pagina over vergoedingen.
 • Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht;
 • Mocht u niet verzekerd zijn voor fysiotherapie en wel fysiotherapie nodig hebben, dan is het uiteraard mogelijk om u te laten behandelen op eigen rekening. Hiervoor ontvangt u dan van ons een factuur;
 • Onze tarieven zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van de Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (het VVF). In onze tarievenlijst staan de prijzen per sessie vermeld;
 • Onze betalingsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen van het VVF;
 • De factuur dient u binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen;
 • Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan ontvangt u een aanmaning, waarna u nog eens 10 dagen de tijd hebt om te betalen;
 • Na het verstrekken van deze termijn treedt verzuim in en is BeweegPost vrij om incassomaatregelen te nemen;
 • Alle kosten die gemaakt worden ten behoeve van de incasso, waaronder ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van u als debiteur. En worden dus bij het oorspronkelijke factuurbedrag geteld.

Verwijzing privacy statement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt diverse plichten en heeft de patiënt een aantal rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Dit privacy reglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Ga hier naar het privacystatement van BeweegPost

Klachtenregeling

BeweegPost streeft ernaar om fysiotherapeutische diensten te leveren die aansluiten bij de wensen en verwachtingen van u als patiënt. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. u kan uw klacht persoonlijk aangeven bij uw fysiotherapeut.

De fysiotherapeut van BeweegPost staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Het KNGF staat voor Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie Fysiotherapie. Mochten wij uw klacht als zijnde BeweegPost niet naar tevredenheid kunnen oplossen? Of wilt u uw klacht bij voorkeur melden bij een onafhankelijke partij dan kan u dit doen bij het KNGF. Zij beschikken over onafhankelijke, gratis toegankelijke, klachtenfunctionarissen om samen met u de klacht in vertrouwen te bespreken en naar een passende oplossing te zoeken.  

Rechten en plichten

De rechten en plichten van een Fysiotherapeut en u als patiënt staan vermeld in de WGBO. Dit staat voor de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Zowel uw Fysiotherapeut als u zijn verplicht zich hieraan te houden.

Rechten en plichten van jouw Fysiotherapeut

 • Uw fysiotherapeut is verplicht ute informeren over het onderzoek, de diagnose en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent de behandeling, eventuele risico’s en jouw gezondheidstoestand. Bij minderjarige patiënten wordt de ouder/wettelijke verzorger geïnformeerd;
 • De fysiotherapeut houdt een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij van u als patiënt;
 • De Fysiotherapeut die u behandeld heeft een geheimhoudingsplicht en mag geen informatie verstrekken aan anderen dan u als patiënt, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie of u als patiënt mondeling en/of schriftelijke toestemming hebt verleend. Bijv. voor het uitwisselen van uw medisch dossier tussen erkende zorgverleners onderling. Een erkende zorgverlener is inschreven bij het BIG-register van de overheid. Bij minderjarige patiënten wordt de ouder/wettelijke verzorger geïnformeerd.
 

 Rechten en plichten van jou als patiënt

 • U bent verplicht uzelf te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als een paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is ook toegestaan;
 • U bent verplicht volledige informatie te verstrekken aan de behandelende Fysiotherapeut, omtrent uw gezondheidstoestand, klachtenpatroon en andere; voor het onderzoek, de diagnose en behandeling, relevante gegevens. Dit om u op een verantwoorde en goede wijze te kunnen behandelen;
 • Het is nodig om zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die aan u worden gegeven door onze Fysiotherapeut, denk bijvoorbeeld aan oefeningen voor thuis. Mits dat naar redelijkheid van u kan worden verwacht;
 • Indien u onvoldoende informatie hebt ontvangen van uw fysiotherapeut, mag u altijd om nadere informatie vragen of om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt;
 • Indien u bepaalde informatie niet wilt ontvangen, bijvoorbeeld details over een eventuele aandoening, dan kan u dat aangeven bij uw Fysiotherapeut. Hij zal dit recht op ‘niet-weten’ respecteren, mits hierdoor geen gevaar ontstaat voor anderen bijv. in het geval van een besmettelijke ziekte.