Meteen naar de inhoud

Privacyreglement fysiotherapie Beweegpost

Waarborging van uw privacy en persoonsgegevens door fysiotherapie Beweegpost.

Algemeen 

Wij als fysiotherapie Beweegpost hechten veel waarde aan uw privacy en persoonsgegevens en waarborgen deze dan ook zorgvuldig. Wij houden ons dan ook de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming, ook wel AVGwet genoemd. Deze wet beschermt uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van de AVG-wet hebben wij als onderneming bepaalde plichten en heeft u als cliënt bepaalde rechten. Daarnaast gelden er nog specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg die zijn vastgelegd in de wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, ook wel WGBO genoemd. In het onderstaande overzicht wordt u geïnformeerd over de AVG- en WGBO wet.

privacy

In onze praktijk 

Diverse (persoons) gegevens worden van u verwerkt in onze praktijk omdat dit noodzakelijk is om u goed te kunnen behandelen en voor de afhandeling van de (financiële) zaken die bij uw behandeling komen kijken. Verder kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan andere partijen of worden ze gebruikt voor andere doeleinden indien dit nodig is voor u of uw behandeling. 

De plichten die wij als praktijk hebben 

Wij als fysiotherapie Beweegpost zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons- en medische gegevens die in onze praktijk plaatsvinden volgens de AVG-wet. Dit komt neer op de volgende punten: 

 • Uw( persoons) gegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt zoals beschreven in het privacyreglement 
 • Uw persoonsgegeven worden alleen minimaal gebruikt voor uw doeleinden  
 • Wij vragen u ten alle tijden om toestemming bij het gebruiken van uw (persoons) gegevens 
 • Wij hebben passende technische- en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw (persoons) gegevens gewaarborgd is. 
 • Wij verstreken geen (persoons) gegevens aan andere partijen behalve als dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten ten aanzien van uw (persoons) gegevens en wij willen u erop wijzen dat wij dezen respecteren en zorgvuldig in acht nemen 

Om uw doelstellingen te behalen, kan fysiotherapie Beweegpost de volgende (persoons) gegevens van u vragen: 

 •  Voornaam, tussenvoegsel, achternaam 
 •  Telefoonnummer, emailadres 
 •  Geslacht, 
 •  Geboortedatum 
 •  Gezondheidsgegevens, verzekeringsgegevens, BSN, ID of paspoortnummer 
 • Naam van uw huisarts 
 • Persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. 

Daarnaast kunt u ons contacteren op onze site, telefonisch, per email of op Facebook of InstagramMocht u uw persoonsgegevens met ons delen op sociale media zoals Facebook of Instagram waarbij u onder anderen de pagina hebt geliked, een reactie wilt plaatsen of een bericht wilt toevoegendan valt dit onder de privacy/gebruikersvoorwaarden van Facebook of Instagram.  

Volgens de WGBO-wet is het maximale bewaartermijn voor medische gegevens in principe vijftien jaar vanaf uw laatste behandeling tenzij het langer bewaren van uw medische gegevens noodzakelijk is voor uw gezondheid of dat van uw verwanten. Dit is ter beoordeling aan de behandelaar. 

Als betrokkenen en cliënt heeft u de volgende rechten: 

 • U heeft het recht om te weten of/ en welke (persoons) gegevens van u verwerkt zijn of verwerkt worden 
 • U heeft het recht om uw (persoons) gegevens in te zien zowel op schrift als mondeling zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad 
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen indien dat nodig mocht zijn 
 • U heeft het recht om ( gedeeltelijke ) vernietiging van uw medische gegevens aan te vragen mits deze op grond van wettelijke bepalingen niet bewaard hoeven te blijven en voor een ander geen aanmerkelijk belang vormen 
 • U heeft het recht om een eigen verklaring van medische aard toe te voegen aan uw dossier 
 • U heeft het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw (persoons) gegevens te verzetten 

Mocht u gebruik willen maken van uw bovengenoemde rechten, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken door een aanvraagformulier in te vullen of dit te bespreken met uw behandelaar. Daarnaast kunnen uw belangen worden vertegenwoordigt door een (wettelijk) vertegenwoordiger. Dit moet schriftelijk aantoonbaar zijn. 

(Persoons)Gegevens verstrekking aan derden of andere partijen: 

Fysiotherapie Beweegpost kan gebruik maken van derden of andere partijen voor de volgende doeleinden: 

 • Verzorgen van de digitale dossiervoering, ook wel EPD genoemd 
 • Verzorgen van de (financiële) administratie 
 • Verwerking van declaraties en/ of banktransacties 

Alle medewerkers van fysiotherapie Beweegpost hebben ten alle tijden de verplichting vertrouwelijk met uw (persoons)gegevens om te gaan.  Uw behandelaar of zorgverlener heeft ten alle tijden uw wettelijke toestemming nodig voor uw (persoons) gegevens en heeft zwijgplicht behalve in de volgende gevallen: 

 • Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht worden doorbroken 
 • Er wordt gevreesd voor ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde 

De desbetreffende gegevens mogen indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal worden overgedragen. 

Minderjarigen 

Voor minderjarigen onder de zestien jaar moet schriftelijk toestemming verkregen zijn van de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger om (persoons) gegevens te verwerken met ingang van mei 2018. 

Patiëntendossieroverdracht  

Wanneer u een nieuwe fysiotherapeut uitkiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut uw medische geschiedenis kent. Deze is vastgelegd in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut uw patiëntendossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. Dit moet binnen een maand gebeuren nadat uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd uw patiëntendossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. Dit gebeurt persoonlijk of per aangetekende post. Het originele patiëntendossier blijft in het bezit van de fysiotherapeut, maar u heeft ten alle tijden het recht om uw patiëntendossier in te zien en hiervan een kopie te ontvangen. Het patiëntendossier kan indien mogelijk worden overgedragen via de e-mail mits uw oude- en nieuwe fysiotherapeut een dusdanige veilige internetverbinding hebben.  

Beveiliging 

Fysiotherapie Beweegpost heeft passende technische- en organisatorische maatregelen getroffen om uw (persoons) gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw (persoons) gegevens te beschermen: 

 • Alle werknemers namens fysiotherapie Beweegpost die kennis hebben kunnen nemen van uw (persoons) gegevens, hebben een geheimhoudingsplicht 
 • Al onze systemen zijn voorzien van een gebruikersnaam en wachtwoord 
 • Wij zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is en pseudonimiseren deze 
 • Van al uw (persoons) gegevens worden back-ups gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke- of technische incidenten 
 • Genomen maatregelen worden regelmatig gecontroleerd en geëvalueerd 
 • Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over de belangen van het beschermen van uw (persoons) gegevens 

Klachten 

Mocht u een klacht(en) hebben over de manier waarop wij uw (persoons) gegevens verwerken of hebben verwerkt, dan vragen wij u om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Mochten wij samen met u er niet uitkomen, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend, maar dat neemt niet weg dat u altijd het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, ook wel de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Contact 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over ons privacyreglement, neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen u zo spoedig mogelijk te woord staan. 

Telefoonnummer: 06-34147056